Polskie Stowarzyszenie Niezależnych

Lekarzy i Naukowcow

Do

Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rady Rodzicow

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Pedagodzy, Rodzice

kierujemy do Państwa niniejszy list zaniepokojeni informacją, o ktorej powzięliśmy wiadomość, a

mianowicie o prowadzeniu akcji promującej szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśrod nieletnich uczniow w

wieku od 12 do 15 roku życia.

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowcow pragnie zauważyć, że dostępne szczepionki

przeciwko COVID-19 nie mają jeszcze ukończonej III z IV faz badań klinicznych. Powyższa okoliczność

powoduje, że szczepienia tymi preparatami są w istocie eksperymentem medycznym. Promowanie

szczepień u dzieci jest więc w istocie zachęcaniem, a w pewnych okolicznościach może być zmuszaniem do

uczestnictwa w eksperymencie medycznym, co jest niedopuszczalne.

Na stronie WHO można znaleźć rekomendacje:

na chwilę obecną dzieci nie powinny być szczepione”.

Nie ma jeszcze wystarczających dowodów na stosowanie szczepionek przeciw COVID-19 u dzieci, aby

sformułować w tej sprawie zalecenia. Dzieci i młodzież mają tendencję do łagodniejszych chorób w

porównaniu do dorosłych.” (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-

vaccines/advice)

Gen. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego: „Do szczepienia dzieci

powinniśmy podchodzić bardzo ostrożnie. To zgodne z wytycznymi WHO.”

(https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8196184,koronawirus-szczepienie-dzieci-rekomendacjemz-

who.html)

Przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty definiują pojęcie eksperymentu medycznego oraz

wskazują obowiązki ciążące na lekarzu w związku z przeprowadzaniem takiego eksperymentu.

Zgodnie z art. 21 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty:

Eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach może być eksperymentem leczniczym albo

eksperymentem badawczym.

2. Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wyprobowanych metod

diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia

osoby chorej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody nie są skuteczne albo

jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. Udział w eksperymencie leczniczym kobiet ciężarnych wymaga

szczegolnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego.

3. Eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Może być on

przeprowadzany zarowno na osobie chorej, jak i zdrowej. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest

dopuszczalne, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest minimalne i nie

pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatow takiego eksperymentu.

Udział uczestnika małoletniego w eksperymencie badawczym jest dozwolony tylko po łącznym spełnieniu

następujących warunków:

1. spodziewane korzyści mają bezpośrednie znaczenie dla zdrowia małoletniego poddanego

eksperymentowi badawczemu lub innych małoletnich należących do tej samej grupy wiekowej;

2. eksperyment badawczy przyniesie istotne rozszerzenie wiedzy medycznej;

3. nie istnieje możliwość przeprowadzenia takiego eksperymentu o porownywalnej efektywności z udziałem

osoby pełnoletniej (art. 23a ust. 2 u.zaw.lek.).

Spodziewane korzyści ze szczepienia małoletnich są nikłe, natomiast ryzyko duże, co bezwzględnie

uniemożliwia przeprowadzenie eksperymentu.

Nikłość korzyści wyraża się przede wszystkim w tym, że małoletni nie muszą być uodparniani przeciwko

COVID-19, ponieważ nie są oni zagrożeni tą chorobą. Zakażenie wirusem Sars-Cov2 jest bardzo rzadkie w

populacji dziecięcej, zwykle przebiega łagodnie, a wskaźnik wyzdrowienia wynosi 99,97%. Dzieci

transmitują wirusa w minimalnym stopniu.

O szczepieniach u dzieci wypowiedział się ekspertka WHO dr Kate O’Brien, ktora jednoznacznie wskazała, że

zachorowanie u dzieci jest bardzo, bardzo nikłe, więc ich szczepienie nie ma na celu ochrony ich przed

zakażeniem.

Żrodło: (https://pulsmedycyny.pl/ekspertka-who-szczepienie-dzieci-przeciw-covid-19-nie-jest-priorytetem-

1118458)

Jak dotąd nie odnotowaliśmy w Polsce przypadku PIMS (Paediatric inflammatory multisystem syndrome),

zespołu wieloukładowej reakcji zapalnej, przypominającego chorobę Kawasakiego, uogolnionego zapalenia

naczyń o nieznanej etiologii w przebiegu COVID-19” Ernest Kuchar.

Źrodło: Puls Medycyny (https://pulsmedycyny.pl/dr-ernest-kuchar-koronawirus-zwykle-nie-przenosi-sie-zdzieci-

na-doroslych-991729)

Na stronie pacjent.gov.pl znajduje się następujące stwierdzenie:

„Dzieci, jeśli zakażą się koronawirusem, na ogoł przechodzą przez chorobę bardzo lekko, czasem wręcz

bezobjawowo”

Źrodło (https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/dziecko-i-koronawirus)

Co więcej, powstały opracowania naukowe, z ktorych wynika, że dzieci są mniej podatne na COVID-19.

[Lee, Hu, Chen, Hsueh, Are children less susceptibleh to COVID-19? Elsevier Public Health Emergency

Collection, 2020: 53(3):371-372] (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102573/)

(…) Kazde doswiadczenie jest dozwolone tylko wowczas, gdy istnieje perspektywa osiągniecia istotnej

korzysci przy stosunkowo niskim ryzyku (…). W przypadku eksperymentow badawczych (…) „znikoma

wartość naukowa projektu badawczego zawsze bedzie przemawiała przeciwko dopuszczalności

eksperymentu, nawet jezeli ryzyko jego przeprowadzenia byłoby niewielkie” (…).

(Kopeć M. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz. Art. 21. Opublikowano: WK 2016)

W przypadku szczepionki Pfizer-BioNTech: Badanie III fazy jest zarejestrowane na stronie Clinical- Trials.gov

pod numerem NCT 4368728 i konczy się dopiero w dniu 31 stycznia 2023 r. Z kolei w przypadku szczepionki

firmy Moderna – III faza badania konczy się 22 pazdziernika 2022 r. Rownież faza III badan (COV3001)

szczepionki Janssen trwa nadal.

Przytoczyć należy w tym miejscu dane statystyczne (źrodło:stat.gov.pl), ktore wskazują, że w Polsce liczba

zgonow z powodu COVID-19 u osob w wieku od urodzenia do 17 roku życia wynosi 2, przy czym liczba

zgonow w tym samym przedziale wiekowym osob z COVID-19 i chorobami wspołistniejącymi wynosi 11.

Powyższe oznacza, że poziom zgonow w tej grupie wiekowej z powodu COVID-19 wynosi 0,00003%,

natomiast liczba zgonow na COVID-19 wraz z chorobami wspołistniejącymi to 0,0001%.

Wskaźnik śmiertelności z powodu zakażenia tym wirusem wśrod dzieci jest niezwykle niski- wynosi 1 na

milion i jest znacząco niższy niż w przypadku grypy sezonowej. Znacznie częściej dzieci umierają z powodu

wypadkow komunikacyjnych (15x), chorob nowotworowych (12x) czy samobojstw (10x).

Powyższe jednoznacznie wskazuje, że nie ma podstaw do szczepienia małoletnich, zwłaszcza, że szczepienie

dzieci obarczone jest wysokim ryzykiem, z uwagi na nieukończone badania kliniczne i brak badań na tej

grupie wiekowej.

Wśrod osob dorosłych szczepionych przeciwko SARS-CoV-2 zdarzały się często niepożądane odczyny

poszczepienne ze zgonami włącznie. W USA łączna liczba zgonow po szczepieniach na COVID-19 jest większa

niż łączna liczba zgonow po innych wykonanych do tej pory szczepieniach.

Wobec powyższego nie ma żadnego sensu podawanie dzieciom nieprzebadanych preparatow, o ktorych już

teraz wiadomo, że powodują wiele ciężkich działań niepożądanych, jak np: reakcje uczuleniowe na składniki

preparatu (glikol polietylenowy), zaburzenia krzepnięcia krwi w naczyniach trzewnych i mozgowych,

naruszenie bariery krew-mozg, zapalenie mięśnia sercowego czy nagły zgon.

Całkowicie nieznane są długofalowe skutki podania tych preparatow – niezwykle istotna kwestia w

przypadku populacji dziecięcej, przed ktorą życie dopiero się zaczyna. Podejrzewa się, że obecnie używane

preparaty mogą w przyszłości wywoływać choroby neurodegeneracyjne (prionowe),

autoimmunologiczne oraz choroby nowotworowe. Nie wiadomo też jak będą one wpływać na płodność

zaszczepionych dzieci. Producenci nie prowadzili badań także w tym kierunku i otwarcie zaznaczają to w

ulotkach swoich produktow.

Czy więc polskie dzieci po szczepieniu tymi preparatami będą miały własne dzieci? Jaką kondycję zdrowotną

będzie miało to kolejne pokolenie Polakow?

Jest zbyt wiele ważnych pytań, na ktore producenci sami nie potrafią odpowiedzieć.

Dla przykładu z ulotki szczepionki Pfizer-BioNTech przeciw COVID-19:

„Lista ta może nie zawierać wszystkich możliwych działan ubocznych szczepionki Pfizer- BioNTech przeciw

COVID-19. Mogą wystąpić poważne i nieprzewidziane działania uboczne. Badania kliniczne nad szczepionką

Pfizer-BioNTech przeciw COVID-19 nadal trwają” (https://www.fda.gov/media/ 144622/download)

Dowód:

– wydruk ulotki szczepionki.

Dostępne w Polsce szczepionki w większości nie są przeznaczone dla osob poniżej 18 roku życia. Producenci

szczepionek wskazują jednoznacznie:

Szczepionka COVID-19 Vaccine AstraZeneca nie jest zalecana do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Obecnie nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca

u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.”

Szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen jest wskazana do czynnego uodparniania osob dorosłych w wieku

18 lat i starszych[…]”

„Szczepionka COVID-19 Vaccine Moderna jest wskazana do czynnego uodparniania osob w wieku 18 lat i

starszych […]”

Dowód:

-wydruk charakterystyki produktu leczniczego — szczepionki firmy Moderna,

-wydruk ulotki szczepionki firmy AstraZeneca,

-wydruk charakterystyki produktu leczniczego — szczepionki firmy Janssen.

Co prawda producent szczepionki Comiranty (firma Pfizer i BioNTech) dopuszcza możliwość stosowania tego

preparatu u młodzieży od 12 roku życia, niemniej sam producent ocena bezpieczeństwa stosowania

produktu u młodzieży w wieku od 12 do 15 lat jest jeszcze w toku.

Charakterystyka produktu leczniczego Comiranty podaje rownież w zakresie dzieci i młodzieży, że:

Europejska Agencja Lekow wstrzymała obowiazek dołaczania wynikow badań produktu leczniczego

Comirnaty w populacji dzieci i młodziezy w zapobieganiu

COVID-19 (stosowanie u dzieci i młodziezy, patrz punkt 4.2).

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu zgodnie z procedura dopuszczenia warunkowego.

Oznacza to, ze oczekiwane sa dalsze dowody świadczace o korzyści ze stosowania produktu leczniczego.

Europejska Agencja Lekow dokona, co najmniej raz do roku, przegladu nowych informacji o tym produkcie

leczniczym i w razie konieczności ChPL zostanie zaktualizowana.”

Dowód:

-charakterystyka produktu leczniczego — szczepionki Comiranty.

Nie jest wiadomym na chwilę obecną na jak długo utrzyma się odporność po podaniu szczepionek.

Tak, jak w przypadku każdej innej szczepionki, cykl 2 dawek szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca

może nie zapewniać pełnej ochrony wszystkim osobom, ktore ją otrzymały. Nie wiadomo jak długo ochrona

ta będzie się utrzymywać.

Dowód:

-wydruk ulotki szczepionki firmy AstraZeneca.

„Okres utrzymywania się ochrony zapewnianej przez szczepionkę jest nieznany, ponieważ jest to nadal

ustalane w badaniach klinicznych będących w toku.” (chpl szczepionki Moderna)

Niemalże identyczne stwierdzenie można znaleźć w chpl szczepionki Janssen i Comiranty.

Dowód:

-charakterystyka produktu leczniczego — szczepionki firmy Moderna,

-charakterystyka produktu leczniczego — szczepionki firmy Janssen

-charakterystyka produktu leczniczego — szczepionki Comiranty.

Wielkie wątpliwości budzi też pośpiech z jakim stworzono te preparaty oraz sposob wprowadzenia ich do

programu szczepień wśrod dzieci.

My lekarze mamy moralny i zawodowy (wynikający z Kodeksu Etyki Zawodowej Lekarzy) obowiązek

zwrocenia Państwu uwagi, że Państwa działania są nieracjonalne w związku z nieproporcjonalnością ryzyka

wykonania szczepień u Państwa wychowankow, a ochroną małoletnich przed zarażeniem COVID-19.

Dodatkowo, należy zwrocić uwagę na niemożność wyrażenia świadomej zgody na szczepienia będące

eksperymentem medycznym.

Możliwość wyrażenia świadomej zgody wymaga poinformowania uczestnika eksperymentu o wszystkich

możliwych jego korzyściach i ryzykach, a przede wszystkim o tym, że bierze on udział w eksperymencie

medycznym. Wobec tego w myśl nałożonych na lekarzy obowiązkow wynikających z przepisow ustaw czy też

Kodeksu Etyki Lekarskiej obowiązkiem lekarza jest poinformowanie i zwrocenie uwagi pacjenta na wszelkie

korzyści i ryzyka płynące ze stosowanych metod leczniczych/ profilaktycznych.

Art. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej:

1. Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych

oraz niesienie ulgi w cierpieniu; lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w

działaniach sprzecznych z tym powołaniem.

2. Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego – salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy

rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady.

We wcześniejszym fragmencie listu wskazano, że jest wiele niewiadomych co do stosowanych szczepionek

przeciwko SARS-CoV-2, zarowno pod względem skuteczności jak i niepożądanych, długoterminowych

skutkow ich podania oraz możliwości stosowania preparatow u dzieci. Powyższe powoduje, że nie możliwe

jest wyrażenie świadomej zgody na uczestnictwo w eksperymencie medycznym. Zwłaszcza, że nie mowi się

powszechnie o tym, że szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 są eksperymentem medycznym.

Kwestie wyrażenia zgody są szeroko komentowane w judykaturze oraz w orzecznictwie. Dla przykładu

wskazać można postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna (z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. akt III KK

14/15):

Miarodajna, legalizujaca działanie lekarza zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego to taka

zgoda, ktora stanowi wyraz jego własnej, świadomej (zarowno od strony zdolności psychofizycznej

udzielajacego zgody, jak i rozwazenia niezbednych jej przesłanek) oraz swobodnej i dobrowolnej

(nieobciazonej wada błedu, czy przymusu) decyzji.

2. Brak przy wykonywaniu zabiegu leczniczego ktoregokolwiek z elementow wypełniajacych istote

omawianej zgody oraz świadczacych o samym fakcie jej udzielenia nalezy traktować jako rownoznaczny z

wykonaniem tego zabiegu bez zgody, wypełniajacym znamie przestepstwa z art. 192 § 1 KK.

Określajace typ przestepstwa z art. 192 § 1 KK znamie „bez zgody” ma w pewnym sensie charakter

blankietowy. Wobec wielości udzielanych pacjentom świadczeń medycznych oraz wobec roznorodności

unormowań zgody na czynności medyczne, jak tez zniesienia jej wymogu w roznych regulacjach – niezbedne

jest kazdorazowe skonkretyzowanie treści tego znamienia w przepisach prawa medycznego, majacych

zastosowanie do ocenianego zdarzenia. Nalezy jednak zaznaczyć, ze roztrzasane wyrazenie nie zawiera

wyraznego dookreślenia, iz zgoda, bez ktorej działa lekarz, ma odpowiadać wymogom przewidzianym w

przepisach ustawy, co dopiero pozwalałoby uznać, ze bezprawne, w myśl art. 192 § 1 KK, jest niezachowanie

wszelkich warunkow prawidłowości zgody na interwencje medyczna, takze odnoszacych sie do formy jej

udzielenia.”

Lekarz podczas badania kwalifikacyjnego winien obligatoryjnie przekazać (zgodnie z art. 25 ustawy o

zawodach lekarza i lekarza dentysty) jasną i zrozumiałą, pisemną i ustną informację m.in. o:

1. celu, pełnym planie eksperymentu medycznego oraz ryzyku i korzyściach związanych z eksperymentem;

2. zakresie i długości trwania procedur, ktore mają być stosowane, w szczegolności wszelkie uciążliwości i

zagrożenia dla zdrowia uczestnika związane z jego udziałem w eksperymencie;

3. ustaleniach dotyczących sposobu reagowania na zdarzenia niepożądane oraz pytania i wątpliwości

uczestnika;

4. zasadach dostępu do informacji istotnych dla uczestnika, uzyskanych podczas realizacji tego

eksperymentu oraz do ogolnych jego wynikow;

5. zasadach wypłaty odszkodowania w sytuacji powstania szkody;

Świadoma zgoda oznacza też akceptacje ryzyka jakie niesie ze sobą podanie szczepionki. Charakterystyka

produktu leczniczego – szczepionki przeciwko SARS-Cov-2 zawiera szereg przeciwwskazań. Powikłania

mogące wystąpić po podaniu szczepień wskazuje rownież załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie niepożądanych odczynow poszczepiennych oraz kryteriow ich rozpoznawania z dnia 21 grudnia

2010 r.

Dowód:

-rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.

W związku z powyższym nie ma możliwości wyrażenia świadomej zgody.

Przytoczyć w tym miejscu należy, że w tym wieku człowiek podatny jest na sugestie, zwłaszcza jeżeli zachęca,

go osoba będąca autorytetem. Mają Państwo silną moc oddziaływania na swoich uczniow, wobec czego

powinni Państwo z dużą dozą ostrożności podchodzić do zachęcania uczniow do wykonania szczepienia,

ktore jest eksperymentem medycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uporczywe zachęcanie

małoletnich do wykonania dobrowolnego zabiegu medycznego nosi znamiona przestępstwa zmuszania

opisanego w art. 190a kk.

Dobrem chronionym przez art. 190a kk jest wolność człowieka i prawo do życia wolnego od jakiejkolwiek

formy zmuszania. Nękanie należy rozumieć jako wielokrotne powtarzające się prześladowanie wyrażające

się w podejmowaniu rożnych naprzykrzających się czynności, ktore to czynności mogą być legalne jeśli

oceniane mają być pojedynczo.

Długotrwałe propagowanie określonego zachowania nosi znamiona uporczywego nękania.

Wobec wymienionych faktow, należy kwestie dotyczącą szczepień pozostawić całkowicie w zakresie wolnej i

w żaden sposob niewymuszanej decyzji przedstawicieli ustawowych małoletnich dzieci.

Proszę zważyć rownież, że akcje promujące szczepienia przyczynią się do niedopuszczalnej segregacji

uczniow. Nie wszyscy mogą się zaszczepić i nie wszyscy będą chcieli, co jest oczywiście dopuszczalne.

Propagując szczepienia przyczyniają się Państwo do pojawienia się dyskryminacji wśrod dzieci i młodzieży.

Dodatkowo negatywnie na rozwoj i wychowanie dzieci wpływa nauczanie zdalne. Prosimy o przemyślenie

powrotu do zajęć w trybie stacjonarnym od przyszłego roku szkolnego z uwagi na dobro dzieci.

Obserwując sytuację polskich uczniow w mijającym roku szkolnym 2020/21, jako lekarze opiekujący się

rodzinami naszych pacjentow oraz jako rodzice i członkowie rodzin wyrażamy rownież swoje zaniepokojenie

skutkami zdalnego nauczania. Izolacja społeczna, brak kontaktow z rowieśnikami oraz wielogodzinne

wpatrywanie się w ekran komputera stanowią dla rozwijającego się mozgu ogromne zagrożenie, na ktore w

swoich pracach naukowych wskazuje m.in. wybitny naukowiec z dziedziny Neurofizjologii Prof Manfred

Spitzer z Uniwersytetu we Fryburgu.

Uważamy, że wobec faktu, że dzieci rzadko chorują na Covid-19 i nie uczestniczą w transmisji wirusa, decyzje

o zamykaniu szkol dla uczniow były nieuzasadnione i szkodliwe dla dzieci i młodzieży.

Apelujemy zatem do władz oświatowych, dyrektorow szkoł, rad rodzicow, kuratoriow, organow samorządow,

aby dołożyć wszelkich starań, aby sytuacja zdalnego nauczania, ktora demoluje polską oświatę więcej się nie

powtorzyła.

Prosimy głęboko przemyśleć swoje postępowanie, mające wpływ na wielu młodych ludzi.

Załączamy także link do raportu prezentującego wybrane, ilościowe aspekty tragicznych skutkow „walki” z

wirusem covid-19 w Polsce w okresie od marca 2020 do maja 2021. Raport ten oparty jest na danych

urzędow państwowych.

http://psnlin.pl/dokumenty/Prawdziwa_tragedia_narodu_polskiego_2020_2021_walka_z_covid_19.pd f

Z poważaniem,

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowcow

dr n. med. Dorota Sienkiewicz – Prezes PSNLiN

lek. med. Piotr Rossudowski – Wiceprezes PSNLiN

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA Z DNIA 28.06.2021
W związku z wątpliwościami jakie wywołała u Państwa przytoczona przez nas wypowiedź
dr hab.n.med. Ernesta Kuchara z maja 2020r. na temat wieloukładowego zespołu zapalnego u dzieci (PIMSPediatric
Inflammatory Multisystem Syndrome) jako powikłania Covid-19, wyjaśniamy:
Aktualna liczba przypadków PIMS u dzieci w Polsce podana na stronie: https://pimsudzieci.pl/pims-w-polsce na
dzień 11.06.2021 wynosi 366 – wg kryteriów WHO oraz 444 – wg polskiej definicji przypadku . Różnica polega na
tym, że wg definicji WHO konieczne jest wykazanie ekspozycji na SARS-COV-2: albo poprzez udokumentowane
zachorowanie dziecka lub kontakt z osobą zakażoną, albo poprzez stwierdzenie dodatniego wyniku badania
laboratoryjnego: testu PCR, testu antygenowego lub obecności przeciwciał. W polskiej definicji kryterium to nie
jest obligatoryjne.
Z wymienionych powyżej przypadków zachorowań – 7,7% dzieci wymagało leczenia w warunkach oddziału
intensywnej opieki medycznej. Nie podano by jakiekolwiek dziecko zmarło.
Ze względu na brak dostępnych danych epidemiologicznych dotyczących zachorowalności dzieci w Polsce na
Covid-19, trudno jest ocenić, jaki procent tej populacji dotyczy wieloukładowy zespół zapalny.
Według danych amerykańskich National Center for Health Statistics ( May 5, 2021) dla dzieci ryzyko względne
wystąpienia wieloukładowego zespołu zapalnego jest bardzo niskie.
https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/FDA-2021-P-0460-0001_attachment_1.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *