Od kilku dni otrzymujemy na naszą skrzynkę @ wiele pytań rodziców dzieci niezaszczepionych czy zgodne z prawem jest skierowanie wyłącznie uczniów niezaszczepionych na kwarantannę z uwagi na wykrycie często u zaszczepionego ucznia COVIDA.

W związku z powyższym postanowiliśmy wyjaśnić powyższy problem w niniejszym artykule.

Zacznijmy od ustawowej definicji osoby chorej i podejrzanej o zachorowanie dokonana jest w art. 2 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Za osobę chorą należy zgodnie z definicją ustawową uznać osobę, u której zostało potwierdzone badaniem zakażenie czynnikiem biologicznym wywołującym chorobę zakaźną a za osobę podejrzaną o zakażenie uznać, należy osobę, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia.

Zgodnie z art. 34 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem, a nie wykazują objawów chorobowych, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Zgodnie zaś z par. 7 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji, kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia ulega zakończeniu po 10 dniach, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności.

Z uwagi, iż szczepienie przeciwko COVID nie daje gwarancji odporności na zakażenie się wirusem Sars-CoV-2 (wynika to z CHPL tych produktów) nie istnieje podstawa prawna ani faktyczna, aby kwarantanna nie była stosowana wobec zaszczepionych osób, które posiadały bezpośredni kontakt ze źródłem zakażenia, ponieważ one tak samo jak niezaszczepieni mogą się zarazić i być transmiterem czynnika chorobotwórczego.

Na powyższej podstawie uznać należy, że wprowadzone przez ustawodawcę zwolnienie z kwarantanny osób zaszczepionych na podstawie Rozporządzenia RM z dnia 06 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. Poz. 861 z późn. zm.), w przypadku kontaktu z osobą chorą jest niezgodne z prawem i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób w przypadku gdy taka osoba nie została wykluczona z kręgu podejrzenia zakażania lub nosicielstwa choroby podczas jej przemieszczania się co może powodować odpowiedzialność karną z art. 165 § 1 k.k.

Różnicowanie obywateli na zaszczepionych i niezaszczepionych, jest niedopuszczalne i  stoi również w sprzeczności  z 32 Konstytucją RP.

źródło – legaartis

Dzięki Waszej pomocy i Waszemu wsparciu wolne media mogą funkcjonować. Proszę wesprzyj naszą walkę o wolność słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *