Firma Pfizer jest jednym z głównych promotorów narracji – aby zakończyć pandemię, świat potrzebuje szczepionek na koronawirusa z Wuhan.

Nikt jednak nie zwraca uwagi na fakt, że ta z pozoru jowialna firma, ma na swoim koncie długą listę czynów przestępczych.
Dla przykładu można podać skazujące ją wyroki, jakie otrzymała w latach 2002-2010 na ogólną kwotę ponad 3 miliardów dolarów, których ukoronowaniem była najwyższa grzywna w historii Ameryki, która opiewała na kwotę w wysokości 2,3 miliarda dolarów, a była to sprawa z 2009 roku za oszustwo w opiece medycznej. W 2011 roku firma Pfizer zapłaciła 14,5 miliona dolarów w związku z zarzutami związanymi z nielegalnym marketingiem. W 2014 roku uregulowała opłaty na kwotę 35 milionów dolarów związane z bezprawnym marketingiem leku do przeszczepu nerek Rapamune. Również w tym samym roku zapłaciła 75 milionów dolarów, tym samym regulując zarzuty związane z nielegalnymi testami nowego antybiotyku, które przeprowadzano na ciężko chorych dzieciach w Nigerii. Jest to mnóstwo pieniędzy, jednak dla Pfizer, był to jedynie koszt robienia interesów, bo i tak w efekcie pacjent zapłacił. Ogłoszona pandemia COVID dała tej firmie nieograniczone spektrum możliwości działania i dystrybucji swojego „specyfiku” na koronawirusa z Wuhan. Dr Joseph Mercola na swojej stronie web, napisał, że firma Pfizer rozwija się nie tylko po to, by czerpać zyski z zaplanowanej pandemii, ale także po to, by zainstalować w społeczeństwie „wyrafinowane reżimy technokratyczne”, które opierają się na założeniu, że „globalny aparat bioasekuracji i nadzoru biologicznego” jest niezbędny do dalszego przetrwania rasy ludzkiej. Nadmienił również, że „aby osiągnąć cel, jest gotowa «szantażować» kraje, aby zaakceptowały warunki dotyczące szczepienia COVID… warunki, dzięki którym Firma Pfizer będzie zawsze dominowała”.
Dr Mercola podkreślił, że jest wysoce nieetycznie nakłanianie rządów poszczególnych państw do zakupu szczepionki, a następnie unikanie odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Również, w obliczu jak mówią światowej tragedii, nieprzyzwoita jest jej bezwzględna chęć czerpania maksymalnych zysków ze sprzedaży swojego specyfiku przeciw COVID. Pfizer w 2020 r. znalazł się wśród 30 najbardziej dochodowych firm na świecie, z zyskami sięgającymi 16 miliardów dolarów, a w pierwszych trzech miesiącach 2021 r. szczepionka przyniosła firmie 3,5 miliarda dolarów przychodów i setki milionów zysków. Inne firmy produkujące tak zwane szczepionki, również czerpią wyjątkowe zyski z Covid-19. Moderna, która otrzymała publiczne fundusze na ich opracowanie, zarobiła kilka miliardów dolarów. Nawet Astra Zeneca, ze swoim uznanym modelem „non-profit”, otrzymuje miliardy przychodów.

Prezes i dyrektor generalny Pfizer Albert Bourla podczas rozmowy z Federickiem Kempe dnia 9 listopada 2021 dla Altantic Council powiedział, że „mała część profesjonalistów” celowo rozpowszechnia dezinformację… aby wprowadzić w błąd tych, którzy mieli obawy”. Teraz rozumiemy, dlaczego od początku pandemii, nigdy nic się nie zgadzało,
Jak zauważyła firma prawnicza Matthews and Associates, „historia firmy Pfizer obfituje w tak wiele podstępów i nieuczciwych transakcji, że będzie potrzebować wszelkiej możliwej pomocy, aby promować zaufanie do pospiesznie przygotowanej szczepionki przeciw COVID”. Niestety Pfizer i zaufanie to są dwie skrajności, które nigdy nie idą w parze. Natomiast jak widzimy, kluczową strategią zwiększania zaufania, jest cenzura i nakaz.
Zamazywanie prawdy, dezinformacja wiodą prym od początku pandemii COVID, nawet zostało utworzone Centrum Zwalczania Cyfrowej Nienawiści (CCDH), organizacja fabrykująca raporty, które następnie są wykorzystywane, aby pozbawić ludzi prawa do wolności słowa. Organizacja ta ma wiele powiązań i promotorami Resetu – w tym z Radą Atlantycką, dla której Albert Bourla składał oświadczenia. Dzięki członkom zarządu CCDH wydaje się mieć powiązana z Komisją Trójstronną, Europejską Radą Stosunków Zagranicznych, Funduszem Save the Children (finansowanym przez Fundację Gatesa i partnera GAVI Vaccine Alliance) itd. Prezes CCDH Simon Clark ma również powiązania z Arabella Advisors, najpotężniejszą grupą lobbingową zajmującą się ciemnymi pieniędzmi w USA.
Dziś już nie ma żadnych wątpliwości, że ogłoszona przez WHO pandemia COVID jest wojną hybrydową, skierowaną przeciwko obywatelom świata. W tym działaniu kluczowym terminem jest brak odpowiedzialności, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę skalę szkód spowodowanych przez pandemię, lockdown i szczepienia COVID, firmy Pfizer i jej podobnych.
W wywiadzie Albert Bourla oznajmia, że nie ma powrotu do starej normalności, mówiąc: „Jedyną rzeczą, która stoi między nowym a obecnym stylem życia, jest… niechęć do szczepień”.
Ten wspaniały nowy sposób życia, zapowiadana Nowa Normalność, według Bourla i wielkich administratorów wygląda tak jak Australia ze swoimi obozami, czy jej europejska wersja wprowadzona w Austrii. Ten „nowy sposób życia” odgórnie nakazany społeczeństwu, polega na wielokrotnym graniu w śmiertelną „rosyjską ruletkę”, aby „zasłużyć” na prawo do bycia częścią niewolniczej ponumerowanej kodem QR zbiorowości.
Narzucona nam farsa normalności zwana demokracją, zrównoważeniem, jawnie gwałci wszystkie prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a szczególnie artykuł 3.
„Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swojej osoby”.

żródła obejmują

BusinessInsider.com

CNBC.com

Global Research

Common Dreams

CCDH

obrazek – freepik

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

(rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III)

przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1948 r.)

Wstęp

Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie,

zważywszy, że brak poszanowania i pogarda dla praw człowieka doprowadziły do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, a nadejście świata, w którym ludzie będą korzystać z wolności słowa i przekonań oraz wolności od strachu i niedostatku, ogłoszono jako najwznioślejszy cel człowieka,

zważywszy, że jest istotne, aby prawa człowieka były chronione przez przepisy prawa, tak, aby człowiek nie musiał, doprowadzony do ostateczności, uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi,

zważywszy, że jest istotne popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami,

zważywszy, że ludy Narodów Zjednoczonych potwierdziły w Karcie swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość osoby ludzkiej i w równe prawa mężczyzn i kobiet oraz dały wyraz swej stanowczej woli popierania postępu społecznego i polepszania warunków życia w większej wolności,

zważywszy, że Państwa Członkowskie zobowiązały się we współpracy z narodami Zjednoczonymi do zapewnienia powszechnego poszanowania i przestrzegania praw człowieka oraz podstawowych wolności,

zważywszy, że jednakowe podejmowanie tych praw i wolności ma ogromne znaczenie dla pełnej realizacji tego zobowiązania,

Zgromadzenie Ogólne ogłasza uroczyście niniejszą Powszechna Deklarację Praw Człowieka jako wspólny cel dla wszystkich ludów i narodów, aby każda jednostka i każdy organ społeczeństwa, zachowując stale w pamięci niniejszą Deklarację, dążyły poprzez nauczanie i wychowanie do coraz pełniejszego poszanowania tych praw i wolności, i aby zapewniły poprzez stopniowe kroki o zasięgu krajowym i międzynarodowym ich powszechne i skuteczne uznanie i poszanowanie, zarówno wśród ludów samych państw członkowskich, jak i wśród ludów terytoriów pod ich jurysdykcją.

Artykuł 1

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

Artykuł 2

Każdy człowiek jest uprawniony do korzystania z wszystkich praw i wolności wyłożonych w niniejszej Deklaracji, bez względu na różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice.

Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy jest on niepodległy, powierniczy, autonomiczny lub poddany innym ograniczeniom suwerenności.

Artykuł 3

Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swojej osoby.

Artykuł 4

Nikt nie może pozostawać w stanie niewolnictwa lub służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami we wszystkich formach będą zakazane.

Artykuł 5

Nikt nie może być poddany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.

Artykuł 6

Każdy człowiek ma prawo do tego, by wszędzie uznawano jego osobowość prawną.

Artykuł 7

Wszyscy są równi wobec prawa i są uprawnieni, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy są uprawnieni do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek podżeganiem do takiej dyskryminacji.

Artykuł 8

Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwołania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznawanych mu przez konstytucję lub przez prawo.

Artykuł 9

Nikt nie może być poddany arbitralnemu zatrzymaniu i aresztowaniu lub wygnaniu z kraju.

Artykuł 10

Każdy człowiek przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o skierowaniu przeciwko niemu oskarżenia o przestępstwo jest uprawniony na warunkach całkowitej równości do sprawiedliwego i publicznego wysłuchania przez niezależny i bezstronny sąd.

Artykuł 11

 1. Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki wina nie zostanie udowodniona mu zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym miał wszystkie gwarancje konieczne do swojej obrony.
 2. Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa na skutek działania lub zaniechania, które według prawa krajowego lub międzynarodowego nie stanowiło przestępstwa w chwili tego działania lub zaniechania. Nie wolno także wymierzać kary cięższej niż ta, która była stosowana w chwili popełnienia przestępstwa.

Artykuł 12

Nikt nie może być poddany arbitralnemu ingerowaniu w jego życie prywatne, rodzinne, domowe lub korespondencję ani też atakom na jego honor i dobre imię. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takim ingerencjom i atakom.

Artykuł 13

 1. Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego państwa.
 2. Każdy człowiek ma prawo do opuszczania jakiegokolwiek kraju, łącznie ze swym własnym, i do powrotu do swojego kraju.

Artykuł 14

 1. Każdy człowiek w razie prześladowania ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innych krajach.
 2. Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa niepolitycznego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 15

 1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa.
 2. Nikt nie może być arbitralnie pozbawiony swojego obywatelstwa ani też nikomu nie może być odmówione prawo do zmiany obywatelstwa.

Artykuł 16

 1. Mężczyźni i kobiety, bez względu na różnice rasy, narodowości lub religii, mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Przysługują im równe prawa w odniesieniu do zawierania małżeństwa, podczas jego trwania i po jego rozwiązaniu.
 2. Małżeństwo powinno być zawarte tylko przy dobrowolnej zgodzie przyszłych małżonków.
 3. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i jest uprawniona do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa.

Artykuł 17

 1. Każdy człowiek, zarówno sam, jak i wespół z innymi, ma prawo do posiadania własności.
 2. Nikt nie może być arbitralnie pozbawiony swojej własności.

Artykuł 18

Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje wolność zmiany religii lub wiary oraz wolność głoszenia swej religii lub wiary, bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie lub prywatnie poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i praktyk religijnych.

Artykuł 19

Każdy człowiek ma prawo do wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnych poglądów, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei wszelkimi środkami, bez względu na granice.

Artykuł 20

 1. Każdy człowiek ma prawo do wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania.
 2. Nikogo nie można zmuszać, aby należał do jakiegoś zrzeszenia.

Artykuł 21

 1. Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub przez swobodnie wybranych przedstawicieli.
 2. Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju.
 3. Wola ludu będzie podstawą władzy rządu; wola ta będzie wyrażona w okresowo przeprowadzonych i rzetelnych wyborach, które powinny być powszechne i równe oraz przeprowadzone w tajnym głosowaniu lub innej zapewniającej wolne głosowanie procedurze.

Artykuł 22

Każdy człowiek jako członek społeczeństwa ma prawo do zabezpieczenia społecznego i jest upoważniony, dzięki wysiłkowi narodowemu i współpracy międzynarodowej oraz stosowanie do organizacji i zasobów danego państwa, do korzystania z praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych, nieodzownych dla jego godności i swobodnego rozwoju swojej osobowości.

Artykuł 23

 1. Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru zatrudnienia, do sprawiedliwych i zadowalających warunków pracy i do ochrony przed bezrobociem.
 2. Każdy człowiek, bez żadnej dyskryminacji, ma prawo do równej płacy za równa pracę.
 3. Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej.
 4. Każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów.

Artykuł 24

Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy.

Artykuł 25

 1. Każdy człowiek ma prawo do poziomu życia zapewniającego zdrowie i dobrobyt jemu i jego rodzinie włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i niezbędne świadczenia socjalne oraz prawo do zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w sposób od niego niezależny.
 2. Macierzyństwo i dzieciństwo upoważniają do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci zarówno małżeńskie, jak i pozamałżeńskie będą korzystać z jednakowej pomocy społecznej.

Artykuł 26

 1. Każdy człowiek ma prawo do oświaty. Oświata będzie bezpłatna, przynajmniej na poziomie podstawowym. Oświata w zakresie podstawowym będzie obowiązkowa. Oświatę w zakresie technicznym i zawodowym należy uczynić powszechnie dostępną, a oświata na poziomie wyższym powinna być równie dostępna dla wszystkich zależnie od zalet osobistych.
 2. Celem oświaty będzie pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania dla praw człowieka i podstawowych wolności. Będzie ona krzewić zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub religijnymi; popierać działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju.
 3. Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze rodzaju nauczania, które ma być dane ich dzieciom.

Artykuł 27

 1. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw.
 2. Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej.

Artykuł 28

Każdy człowiek jest uprawniony do takiego porządku społecznego i międzynarodowego, w którym prawa i wolności wyłożone w niniejszej Deklaracji mogą być w pełni realizowane.

Artykuł 29

 1. Każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczności, w której to jedynie jest możliwy swobodny i pełny rozwój jego osobowości.
 2. W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych oraz w celu uczynienia zadość słusznym wymogom moralności, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu w demokratycznym społeczeństwie.
 3. Niniejsze prawa i wolności nie mogą w żadnym wypadku być wykorzystane w sposób sprzeczny z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 30

Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako udzielającego jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do rozwijania działalności lub wydawania aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i wolności proklamowanych w niniejszej Deklaracji.

Dzięki Waszej pomocy i Waszemu wsparciu wolne media mogą funkcjonować. Proszę wesprzyj naszą walkę o wolność słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.