Projekt wielostronnego systemu rozwoju bankowego reprezentowany przez Fundację Rockefellera i Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych niedawno stworzył nową klasę aktywów, która wystawi na sprzedaż nie tylko świat przyrody, ale procesy leżące u podstaw wszelkiego życia, a robią to pod pretekstem promowania „ zrównoważonego rozwoju”.

Intrinsic Exchange Group (IEG) jest pionierem nowej klasy aktywów opartej na naturze i korzyściach, jakie zapewnia natura  (zwanych usługami ekosystemowymi). Usługi te obejmują między innymi wychwytywanie dwutlenku węgla, żyzność gleby i oczyszczanie wody. 

We wrześniu tego roku Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSE) ogłosiła, że przy wspólnie z Intrinsic Exchange Group (IEG), opracowała nową klasę aktywów i towarzyszący jej instrument giełdowy, który nazywano spółką aktywów naturalnych (NAC). Ten nowy produkt ma na celu „zachowanie i odtworzenie naturalnych aktywów, które stanowią podstawę możliwości istnienia życia na Ziemi”.  Pozwoli on na utworzenie wyspecjalizowanych korporacji, „które posiadają prawa do usług ekosystemowych wytwarzanych na danym kawałku ziemi, takich jak sekwestracja dwutlenku węgla czy czysta woda”.  NAC będzie utrzymywać, zarządzać oraz rozwijać, zasoby naturalne zakwalifikowane jako towar. Celem będzie maksymalizacja tych aspektów zasobów naturalnych, które będą uważane przez firmę za rentowne.

Jak mówią twórcy tego instrumentu, NAC „wykorzystuje fundusze, aby pomóc zachować las deszczowy lub podjąć inne działania ochronne, takie jak zmiana konwencjonalnych praktyk produkcji rolnej w gospodarstwie”. Jednak z drugiej strony ci sami ludzie przyznają, że ostatecznym celem jest wyciągnięcie niemal nieskończonych zysków z naturalnych procesów, które starają się określić je ilościowo, aby następnie spieniężyć.

Dyrektor operacyjny NYSE Michael Blaugrund w swojej wypowiedzi dotyczącej NAC nawiązał do tego aspektu mówiąc: „Mamy nadzieję, że posiadanie spółki aktywów naturalnych będzie sposobem, aby coraz szersza grupa inwestorów miała możliwość inwestowania w coś, co jest z natury rzeczy cenne, ale do tego momentu było wykluczone z rynków finansowych”.

Ten nowy produkt i szeroko otwarte drzwi dla „nowej formy zrównoważonych inwestycji”, zainteresowały wielu inwestorów, ale przede wszystkim BlackRock i jego CEO Larry Finka jednego z najpotężniejszych finansowych oligarchów na świecie i nie jest tajemnicą że jest to korporacyjny bandyta, dla którego priorytetowym celem jest zysk. Jeżeli w tym przedsięwzięciu rzeczywiście chodzi o postęp w ochronie przyrody, podekscytowanie tym nowym produktem, takiego rekina giełdowego jak BlackRock powinno dać wiele do myślenia nawet najbardziej entuzjastycznym zwolennikom dobra planety.

Jak stworzono NAC

Tworzenie i uruchamianie NAC trwało dwa lata, trzej inwestorzy Intrinsic Exchange Group (IEG) to Międzyamerykański Bank Rozwoju, skoncentrowany na Ameryce Łacińskiej jako  wielostronny system bankowego rozwoju, który poprzez pułapkę zadłużenia narzuca neoliberalne i neokolonistyczne programy; Fundacja Rockefellera szeroko znanej amerykańskiej dynastii oligarchów, której działalność praktycznie rzecz biorąc od początku swojego istnienie jest ściśle związana z Wall Street; oraz Aberdare Ventures firma, która koncentruje się głównie na cyfrowej przestrzeni opieki zdrowotnej. W szczególności Inter-American Development Bank i Fundacja Rockefellera kładą duży nacisk na cyfrowe waluty banku centralnego (CBDC) i biometryczne identyfikatory cyfrowe. NYSE połączyło siły z Intrinsic Exchange Group (IEG), w której sama NYSE posiada udziały mniejszościowe. 

Misja IEG koncentruje się na „wprowadzaniu nowej klasy produktów opartych na aktywach naturalnych i mechanizmie przekształcania ich w kapitał finansowy”. „Te aktywa”, stwierdza IEG, sprawiają, że „życie na Ziemi jest możliwe i przyjemne… Obejmują systemy biologiczne, które zapewniają czyste powietrze, wodę, żywność, leki, stabilny klimat, zdrowie ludzkie i potencjał społeczny”. 

Innymi słowy, NAC nie tylko pozwolą, aby ekosystemy stały się aktywami finansowymi, ale także prawa do „usług ekosystemowych” lub korzyści, jakie ludzie czerpią z natury. To wszystko obejmuje produkcję żywności, turystykę, czystą wodę, bioróżnorodność, zapylanie, sekwestrację dwutlenku węgla i wiele innych. IEG współpracuje z rządem Kostaryki, po to aby przetestować działanie NAC w tym kraju. Minister środowiska i energii Kostaryki, Andrea Meza Murillo, stwierdziła, że projekt pilotażowy z IEG „pogłębi analizę ekonomiczną nadania przyrodzie jej wartości ekonomicznej, a także będzie kontynuował mobilizację przepływów finansowych na rzecz jej ochrony”.

NAC NYSE i IEG stworzyły instrument i wystawiają na sprzedaż całą przyrodę. Chociaż twierdzą, że takie postępowanie „przekształci naszą gospodarkę w bardziej sprawiedliwą, odporną i zrównoważoną”. Nie ulega wątpliwości, że przyszli „właściciele” przyrody i procesów naturalnych będą jedynymi realnymi beneficjentami tego globalnego projektu.

Zgodnie z IEG, NAC rozpoczynają się od identyfikacji zasobu naturalnego, takiego jak lasy czy jeziora, które są określane ilościowo za pomocą konkretnych protokołów. Takie protokoły zostały już opracowane przez powiązane grupy, takie jak Koalicja Stolic , która współpracuje z kilkoma partnerami IEG, a także Światowym Forum Ekonomicznym i różnymi koalicjami międzynarodowych korporacji. Następnie tworzony jest NAC, a struktura firmy decyduje, kto ma prawa do produktywności tego zasobu naturalnego, a także prawa do decydowania o sposobie zarządzania i zarządzania tym zasobem naturalnym. Wreszcie, NAC jest „przekształcany” w kapitał finansowy poprzez uruchomienie pierwszej oferty publicznej na giełdzie, takiej jak NYSE. Ten ostatni etap „generuje kapitał do zarządzania majątkiem naturalnym”, a wahania jego ceny na giełdzie „sygnalizują wartość jego kapitału naturalnego”.

NAC jego właściciele, dyrektorzy i pracownicy niekoniecznie w ostatnim etapie są właścicielami samego zasobu naturalnego. Jak zauważa IEG, NAC jest jedynie emitentem, podczas gdy potencjalni nabywcy aktywów naturalnych, które reprezentuje NAC, mogą obejmować: inwestorów instytucjonalnych, inwestorów prywatnych, osoby i instytucje, korporacje, państwowe fundusze majątkowe i wielostronne banki rozwoju. W ten sposób firmy zarządzające aktywami, które już zasadniczo posiadają znaczną część świata, takie jak BlackRock, mogą w ten sposób stać się właścicielami wkrótce spieniężonych procesów naturalnych, zasobów naturalnych i samych podstaw życia naturalnego.

 Zgodnie z IEG, „ponieważ zasoby naturalne prosperują, zapewniając stały lub rosnący przepływ usług ekosystemowych, kapitał własny firmy powinien odpowiednio docenić, zapewniając zwrot z inwestycji. Akcjonariusze i inwestorzy spółki poprzez oferty wtórne mogą czerpać zyski ze sprzedaży akcji. Sprzedaż ta może być mierzona w celu odzwierciedlenia wzrostu wartości kapitałowej akcji, mniej więcej zgodnie z ich rentownością, tworząc przepływy pieniężne w oparciu o kondycję firmy i jej aktywów.

Zarówno NYSE, jak i IEG wprowadziły na rynek ten nowy instrument inwestycyjny mający na celu generowanie funduszy, których podstawą działań jest ochrona zrównoważonego rozwoju. Jednak za tymi pięknymi hasłami na stronie internetowej IEG znajduje się informacja, że prawdziwym ​​celem jest niekończący się zysk z naturalnych procesów i ekosystemów, które wcześniej uważano za część „wspólnego dobra”, tj. zasobów kulturowych i naturalnych dostępnych dla wszystkich członków społeczeństwa, w tym naturalnych, takie jak powietrze, woda i ziemia nadająca się do zamieszkania. Dziś to wszystko stało się towarem w rękach nielicznych.

Trudno się zgodzić z podejściem przyjętym przez NYSE/IEG, NAC jest to stworzony system, który tylko zaostrzy drapieżność korporacyjną i w tej chwili zaczyna przywłaszczać sobie to co nigdy do nich nie należało. Rockefeller i spółka przeliczają planetę na aktywa i  pozwalają dyktować rynkom co w naturze ma wartość, a co nie. 

Musimy spojrzeć krytycznie na tą barbarzyńską grabież i przeciwstawić się temu że globalne finanse nie mają prawa decydować o wartości życia. Planeta Ziemia i jej ekosystemy nigdy nie były, nie są i nie będą „aktywami” w rękach nielicznych. 

Należy się stanowczo przeciwstawić takim działaniom.

Nowy sposób na łupy

Jak już zostało zaznaczone ostatecznym celem NAC nie jest zrównoważony rozwój, ani ochrona natury tylko jej fiskalizacja i przekształcenie w towar, który może być wykorzystany do podtrzymania rozkwitu obecnej, skorumpowanej gospodarki Wall Street. Robione to jest pod pozorem ochrony środowiska i zapobiegania jego dalszej degradacji. Taki punkt  widzenia potwierdza na swojej stronie IEC zauważając, że NAC nie służy do potencjalnej poprawy ekosystemu, tylko do ustalenia nowej klasy aktywów którą nazywają „gospodarką przyrody”.

Rzeczywiście, podczas gdy klasy aktywów w obecnej gospodarce mają wartość około 512 trylion3 dolarów, klasy aktywów odblokowane przez NAC są znacznie większe i wynoszą 4000 trylion3 dolarów. W ten sposób NAC otwierają nowy pożywkę dla drapieżnych banków z Wall Street i instytucji finansowych, które pozwolą im zdominować nie tylko ludzką gospodarkę, ale cały świat przyrody. 

Przez te wzajemnie powiązane podmioty budowane jest quasi-prawo, gdzie nawet „wolność” zostaje zmodyfikowana, w którym naturalne procesy, podstawa egzystencji planety jest przemieniona w usługę i ma pracować na rzecz korporacyjnych bandytów

Ci nowi „właściciele” planety w ostatecznym rozrachunku będą mieli prawo decydować, kto będzie miał dostęp do czystej wody, do czystego powietrza, do samej natury i za jaką cenę. 

W tym kontekście zmiany klimatyczne nabierają innego wydźwięku. Strwoniony kryzys COVID wydaje się być zasłoną dymną, dla masowego wykupywania za bezcen ziemi, a także w wielu wypadkach jej grabieży. Dokonywane jest to przez wąską kilkę oligarchów i Wall Street a także miliarderów „filantropów”, takich jak Bill Gates twórców nowego produktu giełdowego NAC.

Pod pretekstem przekształcenia 30% globu w „obszary chronione”, trwa największa w historii globalna grabież ziemi, która z całą bezwzględnością wypiera tradycyjne rolnictwo, wprowadzając w to miejsce korporacje z masową produkcją GMO.

IEG, omawiając nowy produkt NAC zauważa, że ​​wpływy z jego pierwszej publicznej oferty (IPO) mogą być wykorzystane do nabycia większej ilości „gruntów” przez jego jednostki kontrolujące lub wykorzystane do zwiększenia budżetów lub funduszy tych, którzy otrzymują kapitał z IPO. Jak widać. jest to dalekie od argumentacji sprzedażowej NYSE i IEG, że NAC są „inne”, ponieważ ich IPO będą wykorzystywane do „zachowania i ochrony” obszarów naturalnych.

Panika związana ze zmianą klimatu, która jest sztucznie pompowana, po to by zająć miejsce paniki związanej z COVID-19, z pewnością zostanie wykorzystana do „rozważnego” wprowadzania na rynek NAC i przeprowadzenia wielu programów niezbędnych dla ratowania planety.

Należy pamiętać, że Intrinsic Exchange Group (IEG) i utworzone nowe aktywa NAC nie mają nic wspólnego z ratowaniem planety, są tylko bezwzdlednym posunięciem, odpowiedzialnym za kryzysy środowiskowe i zapoczątkowanie nowej ery, w której drapieżna eksploatacja osiągnie nowe, wcześniej niewyobrażalne zakresy.

Jest to przez wąską grupę zorganizowana grabież tego, co nigdy do nich nie należało.

źródło – www.esgtoday.com

www.counterpunch.org

nbcnews.com

askinglot.com

intrinsicexchange.com

businessfornature.org

capitalscoalition.org

rockefellerfoundation.org

id2020.org/alliance

ledgerinsights.com

.forbes.com

mises.org

web.archive.org

treasury.gov

counterpunch.org

obrazek – twitter

Dzięki Waszej pomocy i Waszemu wsparciu wolne media mogą funkcjonować. Proszę wesprzyj naszą walkę o wolność słowa.

2 komentarze


  1. W POLSCE KOMPRADORSCY POLITYCY JUŻ „ZACIERAJĄ SWOJE BRUDNE ŁAPY”.
    MOTTO: POLSKICH POLITYKÓW, LEKARZY, NAUKOWCÓW; PECUNIA NON OLET.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.