Regulamin portalu informacyjnego wici

1 Serwis Internetowy

 1. Serwis internetowy znajdujący się pod domeną wicipolskie.pl („Serwis”) jest usługą świadczoną droga elektroniczną, która polega na udostępnianiu użytkownikom informacji poprzez wyświetlanie określonych stron web, automatycznie, lub na żądanie, oraz usług reklamowych.
 2. Serwis internetowy wicipolskie.pl udostępnia swoim użytkownikom możliwość przeglądania zawartości znajdującej się na stronie, wymianę opinii i informacji pomiędzy użytkownikami („Komentarze”).
 3. Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet.
 4. Serwis jest administrowany jest przez Ewę Marcinkowską z siedzibą w 28001 Madryt, c/ Castelló, 36. 1 („Usługodawca”).
 5. „Użytkownik” to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 6. „Biuletyn” to periodyczny serwis informacyjny w formacie PDF do pobrania.
 7. Niniejszy regulamin serwisu określa zasady funkcjonowania serwisu, oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników serwisu. Postanowienia regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W ramach serwisu Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Usługodawcą. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Usługodawca będą przekazywane tym podmiotom.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych.
 11. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania. 

2 Usługi informacyjne

 1. Przedmiotem usług informacyjnych są materiały redakcyjne znajdujące się w zasobach serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, oraz bazy danych.
 2. Jest dozwolony przedruk, powielanie lub umieszczanie na innych portalach informacyjnych wszystkich materiałów, artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie pod warunkiem niedokonywania jakichkolwiek zmian w treści oraz formie graficznej, a także wyraźnego zaznaczenia autora tekstu i źródła (np. „źródło: wicipolskie.pl” lub pełny link do danego tekstu). W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Usługodawcą drogą mailową. Przyzwolenie to nie dotyczy materiałów reklamowych lub tekstów z wyraźnym zastrzeżeniem praw autorskich 

3Zasady publikowania treści

 1. Użytkownik jeżeli jest zainteresowany publikacją swoich materiałów: treści, zdjęć, filmów, które współgrają tematycznie z treścią serwisu możesz je przesalać na adres e-mail: wici@wicipolskie.pl.
 2. Nadesłanie materiałów do publikacji: treści, zdjęć, filmów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez autora na publikację ich w portalu informacyjnym wicipolskie.pl i mediach społecznościowych należących do serwisu. Nadawca / autor nadesłanych publikacji nie może żądać wycofania raz już opublikowanych treści.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do niepublikowania nadesłanych materiałów. 

4 Komentarze

 1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych znajdujących się w serwisie za pomocą formularzy do tego przeznaczonych, znajdujących się w wybranych przez Usługodawcaa miejscach serwisu.
 2. Użytkownicy umieszczający komentarz do materiału mają prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii, z zastrzeżeniem ust. 3. Użytkownik publikuje informacje i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w komentarzach.
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:
  1. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
  2. naruszają prawa osób trzecich;
  3. są wulgarne lub obsceniczne;
  4. propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
  5. są reklamą;
  6. są spamem lub niezamówioną informacją handlową;
  7. zawierają treści pornograficzne.
 4. Usługodawca ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia ust. 3, a także innych wypowiedzi uznanych przez Usługodawcaa za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Usługodawca może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów niezgodnych z pt. 3.
 5. Usługodawca ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć komentarze z serwisu lub zmienić zasady ich funkcjonowania. Usługodawca ma prawo skorzystać z uprzedniej moderacji komentarzy przed ich opublikowaniem w serwisie.
 6. Usługodawcy przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości Serwisu, w tym także prawo do usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.
 7. Serwis zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z Serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez Serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z wcześniej bezpłatnych usług.
 8. O zmianie zasad użytkownicy zostaną w czytelny sposób poinformowani w ramach systemu informacyjnego Serwisu.
 9. Kontynuowanie korzystania przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z ich akceptacją.
 10. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Usługobiorcę lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez Serwis. 

5 Zastrzeżenia techniczne

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku złego skonfigurowania urządzenia odbiorczego użytkownika które to uniemożliwia prawidłowe korzystanie z serwisu
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu informacyjnego „wicipolskie.pl”. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.